Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Jörgen Dimenäs

Universitetslektor

Jörgen Dimenäs
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
jorgen.dimenas@gu.se
031-786 2482

Rumsnummer: B3 331d
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.idpp.gu.se
idpp@gu.se
Fax: 031-786 2244

Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 405 30 Göteborg

Om Jörgen Dimenäs

Om Jörgen Dimenäs Min tjänst som docent i Didaktik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession innebär huvudsakligen arbete med undervisning och forskning, men innehåller också flera olika utvecklingsprojekt. 2001 disputerade jag med avhandlingen ”Innehåll och interaktion – Om elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning”, vilken idémässigt hade sin utgångspunkt i den undervisning jag själv bedrivit som lärare i grundskolan. Under min tid som lärare i grundskolan uppmärksammade svensk forskning bl.a. begreppet lärande och jag drevs av frågan hur lärandet kunde beskrivas och förstås under elevernas laborativa moment som ofta förekommer i de naturvetenskapliga ämnena. I studien kunde jag beroende på flera olika faktorer konstatera att det gick att förstå ett lärande som konstituerande av innehåll och ett lärande som mer hade fokus på det proceduriella. Forskningen efter disputationen berörde också det naturvetenskapliga klassrummet men hade då istället ett fokus på undervisningsdesign och därefter deltog jag också i ett EU-projekt i vilket jag var redaktör för slutrapporten ”Our Children – How can they succeed in school?” vilken fokuserade undervisning i heterogena elevgrupper i ett antal länder. Ett annat projekt under samma tid hade som mål att erbjuda lärarstudenter under utbildning en samlad bild på hur processen kring vetenskapligt skrivande kan gå till. Det ledde till rapporten ”Lära till lärare. Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik” (2006). Min forskningsinriktning tog därefter en delvis annan vändning, då jag medverkade i ett projekt som startades kring studentinflytande där Foucaults maktperspektiv utgjorde en teoretisk grund. Det blev fortsatt en period av forskning kring studentfrågor med områden vilka berörde akademi och profession (2010), invandrade akademiker (2011) och forskning kring verksamhetsförlagd utbildning och beprövad erfarenhet (2012). Ytterligare ett annat projekt finansierades av Försvarshögskolan i Stockholm där officersutbildningens verksamhetsförlagda utbildning granskades. Det avslutades med rapporten ”Vetenskap och profession på lika villkor - Utvärdering av VFU-konceptet inom försvarshögskolan” (2012). Under denna period återkom jag också i min forskning till ett didaktiskt perspektiv genom en studie kring hållbar utveckling över ämnesgränserna (2012). Under perioden 2009 – 2012 deltog jag också i ett aktionsforskningsinspirerat projekt med 180 högstadielärare från fyra olika kommuner kring summativ och formativ bedömning, ett projekt vilket bl.a. grundades på Basil Bernsteins kodteori, där barn med socioekonomiskt svagare bakgrund kunde uppmärksammas. Under 2014-2017 har jag tillsammans med Annette Mitiche och Tommy Gustafsson varit projektledare för det av Utbildningsdepartementet finansierade projektet ”Brobyggaren”. Det är ett KPU-program som vilar mycket på tankar som utvecklats vid Stanforduniversitetet och som också varit en av nätverksparterna. Ett annat pågående projekt där jag för närvarande är projektledare är den s.k. Angeredsmodellen, ett aktionsforskningsprojekt tillsammans med Angeredsgymansiet (2017). Senare forskningsprojekt har berört frågor kring vetenskap- och beprövad erfarenhet i såväl grundskola som universitet (2016) samt ett projekt kring lärares didaktiska beslut i matematikundervisning (2018). Under 2018 bedrivs forskningsprojekt som berör professionshandledning i lärarutbildning.


Refereegranskade artiklar
Andersson, R., Bagge, S., Dimenäs, J., Pendrill, A-M. & Sjöholm, E. (2003). Extramuralt lärande – med Liseberg som lärarobservatorium. I S. Bagge Learning Physics by Experiment
– An investigation of extramural learning. Chalmers University of Technology and Göteborg University (licentiatavhandling).
 

Dimenäs, J. (2006). Det här är jag, så har jag förändrats. Om personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en mellansvensk kommuns utbildningsorganisation. Utbildning & Lärande 2 (1), 3-38.


Bartley, K., Dimenäs, J. & Hallnäs, H. (2010). Student participation in higher education – A question of governance and power. Nordic Studies in Education, (3), 150-165.


Dimenäs, J. (2010). Beyond dichotomization – A different way of understanding Work Integrated Learning. The Journal of Cooperative Education and Internships (44), 43-49.


Dimenäs, J. & Jaffari, M. (2011) One Step towards Integration – Aspects on how Immigrant Academics Learn During Internship. Learning Communities: International Journal of Learning in Social Contexts. (1), 36-49.


Dimenäs, J., Björklund, M., Häggkvist, K., Larsson, I., Malm, A., Rundgren, M. & Welin Mod, A. (2012). Retorikens beprövade erfarenhet ur yrkesverksamma lärar- och sjuksköterskehandledares perspektiv. Utbildning & Lärande 6 (1), 98-116.


Dimenäs, J., & Alexandersson, M. (2012). Crossing Disciplinary Borders: Perspectives on Learning About Sustainable Development. Journal of teacher Education for Sustainability 14, (1), 5-19.


Norlund, A., Dimenäs, J., Kolback, K. & Wede, C. (2013) En trygg och framgångsrik skola”- pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor. Utbildning och Demokrati 22, (2), 81-104


Dimenäs. J. & Norlund, A. (2014) Maintenance or change - an analytical tool for studies of the Work-Integrated Learning in teacher education. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4, 1-17


Dimenäs, J., Gustafsson,T. & Mitiche, A. (2016) Att bli lärare – argument för en integrerad lärarutbildning. Högre utbildning, (6), 2, 121-137.


Dimenäs, J. & Taflin, E. (2018). Teaching in action: A model to understand the complexity of teachers’ decisions in teaching mathematics. International Journal of Advanced Research in Education and Literature (4), 1, 10-24.


Rapporter


Dimenäs, J. (1997) Analys av några pedagogiska dataprogram. I S. Båth, S. Claesson & J. Dimenäs, En dator till varje elev? (Småskrifter från Institutionen för metodik, nr 11). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för metodik.


Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1997). Utvärdering av programmet Naturvetenskaplig problemlösning gällande första året för studerande hösten 1996 (arbetsrapport). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för metodik.
 

Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1998). Arbetslag i gymnasieskola och komvux: Erfarenheter från 11 arbetslag i Göteborg. Rapport, Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga sektionsnämnden.


Dimenäs, J. (2001). Innehåll och interaktion. Om elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning. (Göteborg Studies in Educational Sciences, nr 154) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


Projektrapport: Karlsson, S. (2004). Computional biology – Mathematics in biology´s service. Skövde: Högskolan i Skövde.
 

Dimenäs, J., Andresen, R., Cruickshank, M., Ojala, J. & Ratzki, A. (2006). Our Children – How can they succeed in school? Jyväskylä: University of Jyväskylä.


Dimenäs, J (red.). (2006). Lära till lärare. Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Skrifter från Institutionen för pedagogik Nr 2:2006. Borås: Högskolan i Borås.


Andersson, B., Bach, F., Dimenäs, J., Hagman, M., Olander, C., Sjöholm, E. & Wallin, A. (2006). Ämnesdidaktiska teorier – för undervisning i naturvetenskap. I Resultatdialog 2006 – Forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet.


Bourghardt, M. & Dimenäs, J. (2008). Praxis och akademi på lika villkor – en studie av ett försök att verksamhetsförlägga delar av en teoretisk ämnesutbildning. I Forskning. Högskolan Borås: Institutionen för pedagogik.


Bartley, K., Dimenäs, J. & Hallnäs, H. (2009). Studentinflytande och makt- en studie av studentinflytande i relation till styrning, verksamhet och utvärdering ur lärares perspektiv. Rapport nr 1. Högskolan i Borås: Institutionen för pedagogik.


Karlsson, L., Dimenäs, J. & Johansson, K. (2012) Vetenskap och profession på lika villkor. Utvärdering av VFU-konceptet inom försvarshögskolan. Stockholm: Försvarshögskolan.


Dimenäs, J., Kolback, K., Norlund, A. & Wede, C. (2013). Fyrkommunsprojektet - Bedömning för lärande en redogörelse för ett skolutvecklingsprojekt med Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda kommuners högstadieskolor. Borås. Högskolan i Borås.


Dimenäs, J. & Hansson, A. (red.). (2017). Angeredsmodellen – aktionslärande som en hållbar kompetensutveckling på Angeredsgymnasiet. Göteborg: Angeredsgymnasiet.


Fackböcker (läromedel)


Ankardahl, S., Dimenäs, J., Lundell, A. & Svanteson, C-O. (1992). Kreativ NO. Baskemi. El 1. Luft. Vatten. Växter. Solna: Ekelunds Förlag.


Ankardahl, S., Dimenäs, J., Lundell, A. & Svanteson, C-O. (1994). Kreativ NO. Astronomi. Blod. Djur. El 2. Eld. Ekologi. Energi. Försurning. Ljud. Ljus. Solna: Ekelunds Förlag


Dimenäs. J. (1995). Frågan – en metod att nå kunskap? I B. Lendahls & U. Runesson (red.), Vägar till elevers lärande. Lund: Studentlitteratur.


Dimenäs, J. & Sträng Haraldsson, M. (1996). Undervisning i naturvetenskap. Lund: Studentlitteratur.


Ankardahl, S., Dimenäs, J., Lundell, A. & Svanteson, C-O. (1997). Kreativ NO. Arv-Utveckling. Hjärnan. Kraft. Mat. Solna: Ekelunds Förlag.


Sträng, M. & Dimenäs, J. (2000). Det lärande mötet – ett bidrag till reflekterande utvärdering. Lund: Studentlitteratur.


Sträng, M. & Dimenäs, J. (2004). Innehållets betydelse. I Lärarförbundets Första steget. Lund: Studentlitteratur.
 

Dimenäs, J. (2006). Olika sätt att lära. I M. Lindholm (red.), Pedagogiska Grunder. Stockholm: Försvarsmakten.


Dimenäs, J. (2007). Undervisningens röda tråd – möjligheter i naturvetenskap. Lund Studentlitteratur.


Dimenäs, J (red). (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder. Stockholm: Liber


Norlund, A., Dimenäs, J., Kolback, K. & Wede, C (2012). Ledarskap i undervisning och bedömning. I G. Berg, F. Sundh & C. Wede (red.) Lärare som ledare. Lund: Studentlitteratur

Senaste publikationer

Teaching in action: A model to understand the complexity of teachers' decisions in teaching mathematics
Jörgen Dimenäs, Eva Taflin
International Journal of Advanced Research in Education and Literature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nordisk tidskrift för allmän didaktik, en inledning
Göran Brante, Silwa Claesson, Jörgen Dimenäs, Peter Erlandson, Gunnar E Finnbogason et al.
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Inledande text i tidskrift 2015
Inledande text i tidskrift

Maintenance or change - an analytical tool for studies of the Work-Integrated Learning in teacher education
Jörgen Dimenäs, Anita Norlund
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

”En trygg och framgångsrik skola” – pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor.
Jörgen Dimenäs, A Norlund, K Kolback, C Wede
Utbildning och Demokrati, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 6 av 6

2018

Teaching in action: A model to understand the complexity of teachers' decisions in teaching mathematics
Jörgen Dimenäs, Eva Taflin
International Journal of Advanced Research in Education and Literature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

2015

Nordisk tidskrift för allmän didaktik, en inledning
Göran Brante, Silwa Claesson, Jörgen Dimenäs, Peter Erlandson, Gunnar E Finnbogason et al.
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Inledande text i tidskrift 2015
Inledande text i tidskrift

2014

Maintenance or change - an analytical tool for studies of the Work-Integrated Learning in teacher education
Jörgen Dimenäs, Anita Norlund
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2013

”En trygg och framgångsrik skola” – pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor.
Jörgen Dimenäs, A Norlund, K Kolback, C Wede
Utbildning och Demokrati, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2006

Visar 1 - 6 av 6

Sidansvarig: Christin de Flon|Sidan uppdaterades: 2015-08-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?